Pieniądze nie są celem, ale narzędziem do spełniania marzeń!

Chmura Finansowa – pomysł dla ludzi z planem na aktywne życie :-)

GROMADŹ

Pomyśl o swojej przyszłości i zad­baj o to, aby zgro­madz­ić potrzeb­ny kap­i­tał na real­iza­cję planów i nieprzewidziane wydat­ki.

POMNAŻAJ

Zwięk­sz siłę naby­w­czą swoich pieniędzy pozwala­jąc im pra­cow­ać na Two­je życiowe projekty wtedy, gdy z nich nie korzys­tasz.

KORZYSTAJ

Korzys­taj z chmury finan­sowej speł­ni­a­jąc swo­je marzenia oraz pobier­aj świad­czenia w trud­nych sytu­ac­jach życiowych.

FINANSE, KTÓRE DAJĄ WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

Z osobistą chmurą finansową nie ograniczasz się podczas planowania swojej przyszłości.

Każdy jest kowalem swojego losu – zapewnij sobie kapitał na realizację marzeń.

POZNAJ SIŁĘ CHMURY

Kompleksowe plany finansowe

Projektując chmurę finansową uwzględniamy indywidualne potrzeby każdego Klienta. Dbamy też o to, aby znalazły się w niej wszystkie ważne elementy – zarówno te, które zabezpieczają finanse wtedy, gdy pojawiają się nieprzewidziane wydatki, jak i takie, które generują dodatkowe wpływy do budżetu.

GROMADZISZ

Reg­u­larne wpłaty niewiel­kich kwot pieniędzy nie powodu­ją obciąże­nia domowego budże­tu, a jed­nocześnie, w dłuższej per­spek­ty­wie cza­sowej, pozwala­ją zgro­madz­ić pokaźny kap­i­tał na realizację planów.

POMNAŻASZ

Gro­mad­zone przez Ciebie pieniądze przez cały czas pracu­ją, aby zwięk­szyć siłę naby­w­czą Twoich oszczęd­noś­ci. Korzys­ta­jąc z efek­tu pro­cen­tu składanego możesz planować na przyszłość znacznie więcej.

ZABEZPIECZASZ

Myśląc kom­plek­sowo o finansach, chro­nisz je na wypadek nieprzewidzianych okolicznoś­ci. Dzię­ki temu, two­je oszczęd­noś­ci nie będą top­ni­ały nawet wtedy, gdy będziesz mieć dodatkowe wydat­ki.

ZARABIASZ

Niektóre rozwiązania finansowe dają Ci możliwość uzyskania dodatkowego kapitału (np. zwrot podatku dochodowego, procent składany). Dzięki nim możesz planować swoją przyszłość z większym rozmachem.

PIENIĄDZE W CHMURZE?

Nowoczesne finanse

Świat zmienia się nieustannie, a wraz z nim ewoluują rozwiązania finansowe. Dziś nie trzeba wozić ze sobą skrzyni ze złotem – wystarczy laptop i dostęp do Sieci, aby w dowolnym miejscu na świecie zarządzać własnym kapitałem.

SZYBKOŚĆ

Masz nowy pomysł, kolejne marzenie? Od razu wcielasz je w życie.

PŁYNNOŚĆ

Nagła potrze­ba? Korzys­tasz z dodatkowych środków.

ELASTYCZNOŚĆ

Zmi­ana sytu­acji? Min­i­mal­izu­jesz wydat­ki, zwięk­sza­sz wpły­wy.

RENTOWNOŚĆ

Więk­sze potrze­by? Zmieni­asz efek­ty­wność kap­i­tału.

PIENIĄDZE Z CHMURY?

Środki na każdą potrzebę

Ile osób, tyle planów. Ile dni, tyle potrzeb. W jednej chwili realizujemy plany, w innej dbamy o podniesienie poziomu życia, a w kolejnym momencie potrzebujemy finansowego wsparcia na nieprzewidziane wydatki. Mądrze zaplanowane finanse pozwalają zrealizować wszystkie plany i zaspokoić każdą potrzebę.

REALIZACJA PLANÓW

Zarządzaj finansa­mi tak, aby móc speł­ni­ać wszystkie swoje marzenia.

DODATKOWY DOCHÓD

Korzys­taj z możli­woś­ci pomnażania kapitału, jakie daje rynek finan­sowy.

NA WSZELKI WYPADEK

Się­gaj po dodatkowe środ­ki na nieprzewidziane wydat­ki.

BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ

Pomyśl o tym, aby zawsze mieć środ­ki na godne i aktywne życie.

Różni ludzie, różne chmury finansowe

Chmu­ra finan­sowa to pomysł na kapitał na własne życie. Każdą z nich projektujemy w opar­ciu o Wasze indy­wid­u­alne potrze­by. Inną stworzymy dla infor­maty­ka, inną dla rol­ni­ka, a jeszcze inną dla całej rodziny.

Opinie naszych Klientów

Dużą przy­jem­ność spraw­ia nam, gdy Klienci chwalą się naszymi usługami:

Nie wiedziałem, że odkładając pieniądze na swoją przyszłość mogę też otrzymać dodatkową gotówkę ze zwrotu podatku. Dzięki chmurze, moja przyszłość maluje się znacznie lepiej.

Rafał

Mechanik

Jako księgowa znałam tylko dwa oblicza finansów: winien i ma. Dzięki chmurze finansowej odkryłam trzecią, nieznaną mi wcześniej stronę: bonus. To bardzo miła strona.

Agnieszka

Księgowa

Życie fotografa nie należy do stabilnych. Tym bardziej cieszy fakt, że odkąd mam chmurę finansową, wiem skąd będę czerpał dochody na tzw. emeryturze. I to całkiem niezłe…

Robert

Fotograf

Dołącz do nas!  Pracuj tak, jak lubisz…

Za pomysłem stoi człowiek

Chmura Finansowa to autorski pomysł na spersonalizowane plany finansowe dla osób, które myślą o swojej przyszłości oraz mają plan na długie i aktywne życie.

Robert Wyłupek

Właściciel

Na naszym blogu…

„Jeśli czegoś nie wiesz, nie oznacza to, że tego nie ma”. Finanse dają wiele możliwości… Nie chcemy, abyś jakąś przegapił, dlatego dzielimy się swoją wiedzą na blogu o finansach. Zajrzyj tu co jakiś czas – kto wie, może znajdziesz jakiś ciekawy pomysł dla siebie?

chmura-finansowa-parasol-ochronny

Masz ubezpieczenie grupowe? To świetnie, czas je odświeżyć!

Przeprowadziłeś w tym roku audyt ubezpieczenia grupowego? Nie? To szkoda, bo współczesne polisy oferują znacznie więcej, niże te zawarte kilka lat temu.

Read more
chmura-finansowa-dolacz-do-nas-600

Dlaczego warto rozmawiać o finansach?

Powodów, aby rozpocząć rozmowę o finansach jest wiele, ale jeden jest szczególny – to się po prostu opłaca.

Read more

Napisz do nas

Masz pyta­nia? Spotkajmy się na kaw­ie i poroz­maw­iajmy o Twoich planach i finan­sach. Napisz do nas, korzys­ta­jąc z poniższego for­mu­la­rza. Możesz też zadzwonić: 501 323 088.

[recaptcha]